top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תשי דוד

איך כותבים חוזה מוצלח לבניית אתר אינטרנט

עודכן: 10 ביוני 2020

אחד מהדברים החשובים ביותר בבחירת מי שיפתח את אתר האינטרנט שלך הוא החוזה שעליו חותמים. לא מעט פעמים בוני אתרי אינטרנט מסתפקים בהסכמה בעל פה או באיזה הסכם חצי אפוי על דף אחד.להלן 8 השלבים המומלצים לבניית מערכת מידע/אתר מוצלח 1. שלב האפיון 2. תוכן וקופיראייטינג 3. עיצוב וגרפיקה 4. טכנולוגיה/תכנות/בניה 5. התאמות ובקרת איכות 6. אכסון אתר וניהול שרתי דוא”ל 7. seo הגדרת תגיות ותוכן לקידום אורגני של האתר 8. תחזוקה עדכונים שותפים ושדרוגים חשוב לזכור שהחלק הראשון של הקמת האתר הכולל את תהליך האפיון של האתר הוא החלק החשוב והארוך ביותר בכל שלב הקמת האתר במקרים רבים אני ממליץ להפריד את התהליך לבצע איפיון בצורה מקצועית ומקיפה ורק לאחר מכן לעבור לשלב התמחור של המערכת, וזאת מכייוון שמערכות לרוב מתחילות ברעיון מסוים ובשלב האפיון נוספות אופציות נוספות הגורמות להצעת המחיר להשתנות, לכן הצעת מחיר זאת מאפיינת את תהליך הפיתוח הרשום כאן בלבד. הוספת פיצרים, אופציות, טכנולוגיות נוספים תדרש בחישוב זמני העבודה לפיתוח והטמעה באתר. הצעת מחיר זאת מהווה הצעה בלבד ואפשרי לשנות ולהתאים כל אחד ממרכיבי ההצעה בהתאם לצרכים שלכם.

בעסקאות גדולות ואף בינוניות אני ממליץ לפחות להתייעץ עם עורך דין.

הכנסתי סעיף בנוגע לנגישות האתר בהתאם לתקנות הנגישות החדשות

חוזה לבניית אתרים

הסכם בניית אתר אינטרנט

הסכם שנחתם ביום: _____________________, ב-______________________.

בין :

________ ת.ז __________ (להלן: בונה האתר)

מצד אחד

לבין:

חברת _______________________ (ח”פ:_________________) (להלן: המזמין)

מהצד השני

הואיל ובונה האתר/חברת בניית אתרים מעוניין/מעוניינים לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט/ בניית אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון, ובניה אתרי אינטרנט המבוססים על תוכנות חופשיות (שאינן מוגנות בזכויות יוצרים ו/או פטנטים).

הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

מיד לאחר חתימת הסכם זה יחל/תחל חברת תוכנה/בונה האתר ב בנית אתר אינטרנט עבור המזמין בהתאם לאפיון המצורף לחוזה זה בנספח א’ (להלן: “אתר האינטרנט”) עבור המזמין לפי לוח הזמנים הבא:.

הגשת סקיצה גרפית (כאן לרשום תאריך)

סבב תיקונים ראשון (כאן לרשום תאריך)

סבב תיקונים שני (כאן לרשום תאריך)

סבב תיקונים שלישי (כאן לרשום תאריך) במידה ויהיו סבבי תיקונים נוספים הם יהיו בתשלום נוסף וכן לוח הזמנים ייידחה למשך (X שבועות) לכל סבב תיקונים. לוח הזמנים לא יוקדם מכל סיבה שהיא.

מיילסטון 1 (תאריך)

מיילסטון 2 (תאריך)

גרסת אלפא (תאריך)

גרסת בטא (תאריך)

Release Candidate (תאריך)

גרסה עובדת על שרת האחסון של הלקוח (נא לרשום תאריך), מסירת קבצי המקור בדיסק או בכל מדיה אחרת והדרכה בת _____ שעות לשימוש באתר.


עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מקורי ולא יועתק/יושאל ממקור אחר. קבצי המקור (PSD) וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. לבונה האתר יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.


תכנות

1. אתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת רשיון קוד פתוח ועל שפות תכנות שגם הן תחת רשיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרשיון הקוד הפתוח ולתנאיו. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד הפתוח יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון. 2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.


נגישות 1. האתר יהיה נגיש בהתאם להנחיות שנקבעו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע”ג 2013 סעיף 35 ולעמוד בתקן Accessibility Guidelines Web Content A של גוף התקינה הבין–לאומי (World Wide Web Consortium (W3C. בונה האתר מתחייב לבצע את הבדיקות וההתאמות השונות על מנת לעמוד בדרגה A של התקן.


תוכן האתר 1. האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית. בונה האתר אינו אחראי על הזנת תוכן כלשהו. 2. התכנים המוזנים לאתר לא יועתקו מתוכנת עיבוד תמלילים כלשהי אלא ייכתבו ישירות במערכת הזנת הנתונים.

3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.


אחריות על אתר האינטרנט 1. אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד _______ חודשים מהצגת הגרסה העובדת ללקוח. 2. על בונה אתר האינטרנט לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו באתר האינטרנט, פרצות אבטחה שונות או כל תקלה בתוכנה. 3. בונה אתר האינטרנט אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון. 4. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את אתר האינטרנט או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך ______ שעות. 5. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך ______ ימים. 6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.


הגבלת אחריות א. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין. ב. לאחר תום תקופת האחריות בונה האתר לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי. ג. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין. ד. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.


נזקים

א. גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר. ב. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט. ג. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים אף מעבר לימי האיחור בתשלום. ד. במידה שבונה האתר לא יעמוד בלוח הזמנים, הוא יפצה את המזמין בסכום של ____ שקלים חדשים לכל שבוע איחור עד לגובה התשלום ששולם כבר. ה. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם. ו. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור ______.


תשלום

המזמין ישלם תמורה של סך _____ שקלים חדשים לפי לוח הזמנים כדלהלן:

30% (סך של _____ שקלים חדשים במזומן) במועד חתימת הסכם זה.

20% (סך של _______ שקלים חדשים במזומן) לאחר תום סבב התיקונים השלישי.

50% (סך של _______ שקלים חדשים במזומן) במועד סיום ההטמעה בשרתי הלקוח והעברת קבצי המקור.

תשלום של ____ ש”ח לכל שעת עבודה ייגבה על סבבי תיקונים נוספים מעבר לשלושת סבבי התיקונים המוסכמים. המזמין ישלם את התשלום בסיום של סבבי התיקונים הגרפיים.

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל, באנו על החתום:

______________________חברה/עוסק/המזמין

______________________ בונה האתר/חברת התוכנהנחתם בתאריך: _____________________-------------------------------------------------------------------------------------


בהצלחה חברים אם אתם משתמשים בהצעת מחיר אשמח לקבל עליה פידבק במייל או תגובה

470 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page